GEBRUIKSVOORWAARDEN XSO – TIMEWRITER    

 

Artikel 1. Definities

 

Dienst: het ter beschikking stellen van de Software, ofwel op afstand via de hosted-dienst, ofwel door de Software als download aan te bieden, inclusief Ondersteuning;
Fout: het substantieel niet voldoen aan de door XSO schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de Software. Van een fout is alleen sprake indien de Klant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. De Klant is gehouden van fouten onverwijld melding aan XSO te maken;
Gebruiksvoorwaarden:  deze gebruiksvoorwaarden;
IE-rechten:  alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
Klant: natuurlijk persoon of onderneming die met XSO een Overeenkomst is aangegaan ten behoeve van de Dienst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die XSO met de Klant aangaat;
Ondersteuning: ‘off-site’ support, bestaande uit telefonische ondersteuning, e-mailondersteuning of ondersteuning d.m.v. remote support, het ter beschikking stellen van updates en - indien overeengekomen - het verzorgen van back-ups;
Partijen: XSO en de Klant gezamenlijk;
Software: de door XSO ontwikkelde software waarmee de Klant een urenregistratie kan uitvoeren, inclusief updates. Er bestaan verschillende versies van de Software, in deze Gebruiksvoorwaarden wordt met Software enkel gedoeld op de versie die de Klant heeft gekozen en waarvoor de Klant een Overeenkomst met XSO is aangegaan;
Software van Derden: software die is ontwikkeld door derden en samenwerkt met de Software, waaronder open source software;
XSO: de besloten vennootschap Xbase Software Ontwikkeling B.V., tevens handelend onder de naam XSO, gevestigd te (9036 ML) Menaldum aan de Lytsedyk 16, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 01070477 en actief op de website  www.timewriter.nl;

                                     

Artikel 2. Toepasselijkheid en de Overeenkomst

 

2.1               Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van XSO, alle rechtsverhoudingen tussen Partijen en alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Partijen.

2.2               Afwijkingen en aanvullingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.3               De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4               Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. XSO zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

2.5               Alle aanbiedingen en andere uitingen van XSO zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

2.6               De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan XSO verstrekte gegevens waarop XSO zijn aanbieding baseert.

2.7               De Klant plaatst een order door het invullen van het bestelformulier op de website van XSO. XSO doet de Klant naar aanleiding van het bestelformulier een aanbod via e-mail. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van XSO bevestigt.

 

Artikel 3. De Software en het gebruiksrecht

 

3.1               Onder voorwaarde dat de Klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verleent XSO de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de Software te gebruiken conform het bepaalde in de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden.

3.2               De Klant kan de Software ofwel als Hosted-dienst afnemen, ofwel downloaden en op zijn eigen server installeren. Indien de Klant ervoor heeft gekozen de Software te downloaden gelden de voorwaarden onder A. Indien de Klant heeft gekozen voor de Hosted-dienst van de Software gelden de voorwaarden onder B.

 

A: Eigen installatie

3.3               XSO stelt de Software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie aan de Klant ter beschikking, zodat de Klant deze kan downloaden.

3.4               Het gebruiksrecht omvat slechts de objectcode van de Software en strekt zich niet uit tot de broncode van de Software. De broncode van de Software wordt niet aan de Klant ter beschikking gesteld.

3.5               De Klant zal de Software zelf installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. XSO is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

3.6               De Klant aanvaardt de Software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare Fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van XSO op grond van de garantieregeling van artikel 9.

3.7               De Klant mag de Software uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogde gebruik.

3.8               Behalve voorzover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of op grond van de Overeenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden, mag de Klant de Software niet openbaarmaken, verveelvoudigen, wijzigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen.

3.9               Het is de Klant niet toegestaan de Software te verkopen, verhuren, vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal de Klant een derde – al dan niet op afstand – toegang geven tot de Software.

3.10           De Klant zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens XSO uit te voeren audit betreffende het naleven door de Klant van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. De Klant zal in dit kader toegang verlenen tot de gebouwen,  systemen en boekhouding van de Klant. XSO zal zich er voor inspannen dat de audit de normale bedrijfsvoering van de Klant zo min mogelijk beperkt. XSO zal informatie die zij als gevolg van deze audit verkrijgt vertrouwelijk behandelen. De kosten voor de audit worden door XSO gedragen, tenzij de audit onregelmatigheden aan het licht brengt. In dat geval komen de kosten voor de audit, onverminderd de overige rechten van XSO om de Klant aan te spreken, voor rekening van de Klant.

3.11           Tenzij anders overeengekomen, verleent XSO geen onderhoud op de Software.

3.12           De Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van deugdelijke back-ups met betrekking tot de Software.

 

B: Hosted-dienst

3.13           XSO stelt de Software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie op afstand aan de Klant ter beschikking, zonder dat aan de Klant een fysieke drager of een exemplaar van de Software wordt verstrekt.

3.14           Het gebruiksrecht omvat slechts de objectcode van de Software en strekt zich niet uit tot de broncode van de Software. De broncode van de Software wordt niet aan de Klant ter beschikking gesteld.

3.15           De Klant aanvaardt de Software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare Fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van XSO op grond van de garantieregeling van artikel 9.

3.16           De Klant mag de Software uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogde gebruik.

3.17           Behalve voorzover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of op grond van de Overeenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden, mag de Klant de Software niet openbaarmaken, verveelvoudigen, wijzigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen.

3.18           Het is de Klant niet toegestaan de Software of de toegang tot de Software te verkopen, verhuren, vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal de Klant een derde – al dan niet op afstand – toegang geven tot de Software.

3.19           De Klant zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens XSO uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door de klant van de overeengekomen gebruiksbeperkingen.

3.20           XSO zal drie maal per dag, te weten om 08:00 uur, 12:00 uur en 18:00 uur, een volledige back-up maken van de bij hem in het bezit zijnde gegevens van de Klant. XSO zal de back-up zorgvuldig behandelen en steeds de 30 laatstgemaakte unieke back-ups bewaren.

3.21           XSO kan de uitvoering van de Dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de Software. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is XSO niet gehouden specifiek voor de Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Dienst of de Software te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

3.22           XSO kan de Software geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen en/of het gebruik daarvan beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. XSO zal de Klant zo snel mogelijk, maar ten minste vijf (5) werkdagen van tevoren, op de hoogte stellen van (tijdelijke) onbereikbaarheid of beperking van het gebruik van de Software.  Indien een noodgeval vereist dat de Software onmiddellijk buiten gebruik gesteld wordt of het gebruik ervan wordt beperkt, zal XSO de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk is informeren.

3.23           Bij de uitvoering van de Dienst als hosted-dienst, zal XSO mogelijk voor de Klant persoonsgegevens verwerken in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). XSO treedt in relatie tot de Klant op als bewerker in de zin van de Wbp. XSO zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om deze persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

 

Artikel 4. IE-rechten

 

4.1               Alle IE-rechten op de op grond van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking gestelde Software, bestanden, materialen en documentatie berusten uitsluitend bij XSO of diens licentiegevers.

4.2               Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter danwel betreffende IE-rechten uit de Software, bestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen.

4.3               XSO kan technische voorzieningen aan (laten) brengen ter bescherming van de Software, bestanden of materialen in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van de licentie. Het is de Klant niet toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

4.4               Het is de Klant niet toegestaan om wijzigingen of toevoegingen aan te (laten) brengen of derden onderhoud of reparaties uit te laten voeren aan de Software, bestanden of materialen die door XSO geleverd zijn.

 

Artikel 5. Software van Derden

 

5.1               De Software maakt gebruik van Software van Derden. Op het gebruik van Software van Derden zijn de (licentie-)voorwaarden van die derden van toepassing met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden. De Klant aanvaardt de gebruikersvoorwaarden ten aanzien van de relevante Software van Derden. De toepasselijke (licentie-)voorwaarden van derden zijn te vinden in de map  docs\licenses\  van uw TimeWriter5 installlatie.

5.2               Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Klant en leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden onverkort.

5.3               De Klant vrijwaart XSO voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met het gebruik door de Klant van de Software van Derden, inclusief enige handeling van de Klant in strijd met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden ten aanzien van de Software van Derden of een inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de Software van Derden.

 

Artikel 6. Dienstverlening en ondersteuning

 

6.1               XSO zal zich naar beste kunnen inspannen de Dienst met zorg uit te voeren. De Dienst wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

6.2               XSO kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de Dienst aanbrengen. XSO zal de Klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten. Wanneer het een substantiële wijziging betreft ten aanzien van de Dienst zoals overeengekomen, is de Klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

6.3               De Ondersteuning die XSO levert bestaat uit het telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de Software. XSO zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om Ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen. Ondersteuning wordt uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van XSO.

 

Artikel 7. Prijzen en betaling

 

7.1               Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient de Klant alle betalingen in euro’s te voldoen.

7.2               XSO is gerechtigd om schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. XSO heeft een zodanig recht tot prijswijziging in ieder geval wanneer de prijsstijging het gevolg is van een van de volgende factoren: i) stijgingen van belastingen of andere heffingen en/of rechten van overheidswege, ii) veranderende wisselkoersen, iii) stijging van lonen, vervoerskosten en/of inkoopprijzen.

7.3               Prijzen zijn afhankelijk van de gekozen Software en het aantal gebruikers van de Software. Alle bedragen die betrekking hebben op de Dienst zijn telkens per kalenderjaar vooraf verschuldigd. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders op de factuur is vermeld.

7.4               Indien na het verstrijken van deze termijn door de XSO nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Klant rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente.

7.5               Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan XSO de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door XSO gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €250,- excl. BTW.

7.6               Klachten met betrekking tot facturen, de Dienst en/of de Software schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

7.7               XSO is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Klant aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 8. Duur en beëindiging

 

8.1               De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met de duur van de oorspronkelijke periode, tenzij de Klant of XSO de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden vóór het einde van de duur.

8.2               Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de andere Partij wijzigt.

8.3               Ontbinding van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is slechts geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

8.4               In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen XSO reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij de Klant bewijst dat XSO ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die XSO vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen XSO ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.5               Indien de Overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, eindigen gelijktijdig alle rechten die de Klant genoot onder de Overeenkomst, waaronder – maar niet beperkt tot – het gebruiksrecht ten aanzien van de Software. De Klant zal onmiddellijk na het einde van de Overeenkomst alle exemplaren van de Software, bestanden of materialen die door XSO zijn geleverd onder de Overeenkomst verwijderen van haar systemen en retourneren aan XSO. XSO is bij of na het einde van de Overeenkomst niet gehouden de Klant bijstand te verlenen met het oog op een door de Klant gewenste dataconversie.         

 

Artikel 9. Vrijwaringen en garanties

 

9.1               De Klant is verantwoordelijk voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de Software.

9.2               De Klant is zelf verantwoordelijk voor het beheer, waaronder de controle van de instellingen, en het gebruik van de Dienst, de Software en de resultaten daarvan. XSO staat niet in voor de juistheid, integriteit, deugdelijkheid of volledigheid van enig resultaat of uitvloeisel van de Dienst of de Software.

9.3               XSO staat er niet voor in dat de in het kader van de uitvoering van de Dienst aan de Klant ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden Software foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Evenmin staat XSO ervoor in dat de Software geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door de Klant.

9.4               XSO zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen Fouten in de Software kosteloos en binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na het sluiten van de initiële Overeenkomst gedetailleerd omschreven schriftelijk bij XSO zijn gemeld.

9.5               Buiten de in art. 9.4 genoemde periode is XSO niet gehouden Fouten te herstellen. Gaat XSO desalniettemin over tot herstel van Fouten, dan zullen de werkzaamheden van XSO tegen de gebruikelijke tarieven van XSO bij de Klant in rekening gebracht worden.

9.6               XSO is nooit gehouden Fouten te herstellen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Klant, gebruik in strijd met de Overeenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden of een andere niet aan XSO toe te rekenen oorzaak.

9.7               XSO is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de Software aan te brengen. XSO is nooit gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

9.8               XSO is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van de Klant. XSO is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van computer-, data- of telecomfaciliteiten, waaronder internet.

9.9               De Klant vrijwaart XSO tegen alle schade en kosten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van (vermeende) inbreuken op IE-rechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke handelsrente, winstderving, verbeurde boetes en kosten van juridische bijstand, die XSO lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Klant, (ii)  enig handelen van de Klant in de uitvoering van deze Overeenkomst of (iii)  een onrechtmatige daad.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

 

10.1           De aansprakelijkheid van XSO wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad en/of uit enige andere hoofde, is beperkt tot de vergoeding van door de Klant geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen vergoeding voor één kalenderjaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van XSO voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 1.000,-. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt nadrukkelijk ook voor de garanties uit art. 9 van deze Gebruiksvoorwaarden.

10.2           Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.                  redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om de prestatie van XSO aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de Klant wordt ontbonden.

b.                 redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat XSO op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

c.                  redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Overeenkomst;

d.                 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Overeenkomst.

10.3           Iedere aansprakelijkheid van XSO voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

10.4           De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid  van XSO of diens leidinggevenden (“eigen handelen”).

10.5           De aansprakelijkheid van XSO wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Klant haar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en XSO ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat XSO in staat is adequaat te reageren.

10.6           Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij XSO meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen XSO vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 11. Overmacht

 

11.1                                                                     Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

11.2                                                                       Onder overmacht wordt mede verstaan: overmacht van toeleveranciers van XSO; het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de KIant aan XSO zijn voorgeschreven; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de KIant aan XSO is voorgeschreven; overheidsmaatregelen; elektriciteitsstoring; storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; oorlog; staking; algemene vervoersproblemen; en de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

11.3                                                                       Ingeval van overmacht is XSO gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er jegens de KIant enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.4                                                                       Indien de overmachtsituatie langer dan 3 maanden duurt, heeft de KIant het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er op XSO enige verplichting tot schadevergoeding rust.

 

Artikel 12. Overig

 

12.1           De Klant is niet gerechtigd tot overdracht van de Overeenkomst of de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde.

12.2           XSO is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen. XSO is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.

12.3           De Overeenkomsten tussen XSO en de Klant worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

12.4           Voorzover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze Gebruiksvoorwaarden gesloten Overeenkomsten, dan wel Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Amsterdam.